In conformitate cu Legea 307/2006 si OMAI 163/2007, Eco-Tehno-Cons desfasoara activitati de conformare in domeniul Situatiilor de Urgenta.

OMAI 163 din 2007

CAP. II Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1 Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

ART. 5 Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

Legea 307 din 2006

SECŢIUNEA a 8-a Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

ART. 27 (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale:

a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitătii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor şi echipamente de protectie specifice;
d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizează respectarea incadrarii în criteriile de constituire a serviciilor de urgentă voluntare sau private, după caz, in unitatile şi institutiile din care fac/face parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitătii de aparare impotriva incendiilor;
f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, după caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.

(2) Formarea, evaluarea şi certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza in centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

Utilizarea stingatorului

plan evacuare

Planul de evacuare

Anexa 2 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor

1. Date de identificare:

Denumirea operatorului economic/institutiei.
Sediul, numar de telefon, fax, e-mail.
Profilul de activitate.

2. Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe care se marcheaza:

Amplasarea cladirilor şi a depozitelor in incinta, precizandu-se:

  • numarul de niveluri (subterane si supraterane);
  • numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat in cladire;
  • tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat in cladire/depozit;
  • lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substanta.

Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia.
Locul/locurile de adunare a persoanelor in caz de incendiu.
Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu.

4. Organizarea evacuãrii persoanelor/bunurilor pe niveluri:

Se intocmeste, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, incaperile/locurile in care se aflã persoane/substante periculoase sau bunuri de evacuat.
Se nominalizeaza persoana/persoanele care au atributii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor.
Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decat cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite incat sã nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere.
Masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.).
Numarul si locul în care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuãrii.
Instructiuni de urmat in caz de incendiu.
Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv.
Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu.